Dr. Savaş S. ATEŞ

Dr. Savaş S. ATEŞ

Havacılıkta İnsan Kaynakları, Havacılık Yönetimi

Üniversite Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı: Havacılık İle İlgili Bölümlerde Okuyan Öğrenciler

30 Temmuz 2020 - 21:51

Eğitim;
“Kişide kendi öğrenme profili hakkında farkındalık yaratmak suretiyle, bireyin daha üst zihinsel yeteneklerinin ortaya çıkartılıp geliştirilmesi ve değişen çevresel koşullara uyum sağlayabilmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve davranışları sürekli olarak kazandırabilmek için uygun öğrenme ortamlarının oluşturulması sürecidir” şeklinde tanımlanır.(Tekin, 2015 ).
 
Son 50 yılda;
Zorunlu eğitim süresi uzamıştır. Eğitim işgücünün istihdam edilmesi ve iş gücü verimliliğinin arttırmasında önemli bir faktör. Fakat yükseköğrenim görenlerin oranı her geçen gün artmaktadır. Meslek sahibi olma düşüncesiyle üniversiteye yerleşen öğrencilerin üzerindeki baskı ve mezun olduktan sonra eğitim gördüğü alanla eşdeğer iş bulamaması gelecek kaygısına sebep olmaktadır.
 
Bir yandan üniversite tercihlerinin yapıldığı bir yandan da mezuniyetin düzenlendiği bu günlerde konunun önemi daha da fazladır.
 
Yükseköğretim mezunlarında;
İşsizlik oranlarının yüksek olması işsizlik sorunun tek nedeninin eğitim eksikliğinden kaynaklanmadığını göstermektedir (BETAM, 2010). Üniversite mezunu olan gençler işsizlik sorunundan daha fazla etkilenmektedir. Gençlerin aldığı eğitimin yeterliliğinin ve üniversitede alınan eğitimin işgücü piyasasının ihtiyaçlarını ne ölçüde karşılayabildiğini düşündürmektedir. Bu nedenle örgün eğitimle sınırlı kalmayıp yaşam boyu eğitim haline gelmesi ve niteliklerin sürekli geliştirilerek yenilenmesi önem taşımaktadır. Fakat iş bulamayan mezunlar için sürekli gelişim meslek ihtiyaçlarına yönelik sınırlı bir bütçe ile devam etmekte ve bütçelerinin büyük bölümlerini özel eğitim kurumlarına sertifika için yatırmaktadırlar.
 
Yapılan araştırmalarda;
Öğrencilerin okudukları bölüm ile iş bulamama kaygıları arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (Tekin, 2015 ). Ayrıca iş kaygısı yüksek olanların umutsuzluk düzeyleri de yüksektir. Yaşamlarının en önemli dönemlerinde olan üniversite öğrencilerinin kaygı ve kaygı belirtilerinin oldukça yüksek düzeyde olduğu görülmüştür.

Sizlerle havacılık ile ilgili eğitim veren üniversitelerin öğrencilerinin ve mezunlarının işsizlik kaygısını ölçmeye yönelik yaptığım araştırmayı paylaşmak istiyorum.

Bu araştırmanın sonucuna bakılarak mezunların ve öğrencilerin işsizlik kaygısına dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Çalışmada anket sonucu elde edilen bilgilerle ulaşılan çıktılar değerlendirilerek öneriler sunulmuştur.

Bu araştırma için;

Türkiye’de havacılıkla alakalı eğitim veren üniversitelerin öğrencilerine ve mezunlarına mail yoluyla anket formu gönderilmiş olup yanıtlamaları istenmiştir. 2401 adet öğrenci anketi eksiksiz olarak doldurmuştur.
 

Araştırmada anket formu kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan birinci bölüm demografik özelliklerden ikinci bölüm ise işsizlik kaygısına ilişkin sosyometrik sorulardan oluşmaktadır.
 
Ankette sorulara verilecek cevaplar için 5 aralıklı Likert Ölçeği kullanılmıştır. Ankete katılan katılımcılar kendisine en uygun şıkkı işaretlenmesi istenmiştir.
 
Araştırmaya ilişkin bulgular, verilerin girildiği Google Formlar uygulamasından alınmış olup analizi yapılmıştır.


Şekil 1. Katılımcıların Okul Dağılımı

Araştırmaya katılan öğrencilerden:
 • % 7,6’sı (175 öğrenci) İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde,
 • % 7,5’i (173 öğrenci) İstanbul Arel Üniversitesi’nde,
 • % 5,8’i (135 öğrenci) Anadolu Üniversitesi’nde,
 • % 0,2 (4 öğrenci) Hitit Üniversitesi’nde eğitim görmektedir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin;
 • % 37,3’ü (860 öğrenci) Yer Hizmetleri bölümünde,
 • % 27,7’si (640 öğrenci) Kabin Hizmetleri bölümünde,
 • % 35’i (807 öğrenci) Bakım Hizmetleri bölümünde eğitim görmektedir.

Şekil 2. Katılımcıların Cinsiyeti

Katılımcıların;
 • % 27,3’ü (656 öğrenci) 21 yaşında,
 • % 20,8’i (499 öğrenci) 22 yaşında,
 • % 19,8’i (476 öğrenci) 20 yaşında,
 • % 11,9’u (285 öğrenci) 23 yaşında,
 • % 10,4’ü (249 öğrenci) 24 ve üstü yaşında,
 • % 8,6’sı (207 öğrenci) 19 yaşında,
 • % 1,2’si (29 öğrenci) 18 yaşındadır.
 

Şekil 2/1. Katılımcıların Yeterli Bir Gelirinin Olmayacağı Endişesi

Katılımcıların;
 • % 24,7’si (592 öğrenci) yaşamını sürdürmek için yeterli bir gelirinin olmayacağını düşünürken,
 • % 12’si  (289 öğrenci) ise yaşamını sürdürmek için yeterli bir gelirinin olmayacağını kesinlikle düşünmemektedir.

Şekil 2/2. Katılımcıların İtibar Endişesi

Katılımcıların;
 • % 18,7’si (449 öğrenci) iş bulamazsa ailesine ve arkadaşlarına karşı itibarını yitireceğini düşünürken,
 • % 34,4’ü (827 öğrenci) ise iş bulamazsa ailesine ve arkadaşlarına karşı itibarını yitireceğini düşünmemektedir.

Şekil 2/3. Katılımcıların Güven Endişesi

Katılımcıların;
 • % 19,5’i (468 öğrenci) iş bulamazsa kendine olan güveninin sarsılacağını düşünürken,
 • % 32,2’si (772 öğrenci) iş bulamazsa kendine olan güveninin sarsılacağını düşünmemektedir.


Şekil 2/4.
Katılımcıların İşsizlik Endişesi

Katılımcıların;
 • % 37,9’u (911 öğrenci) işsiz olduğunu başkalarına söylemenin zor olacağını düşünürken,
 • % 18,4’ü (442 öğrenci) ise işsiz olduğunu başkalarına söylemenin zor olacağını düşünmemektedir.

Şekil 2/5. Katılımcıların Kendi İşini Kurma Düşüncesi

Katılımcıların;
 • % 23,6’sı (566 öğrenci) kendi işini kurmak gibi alternatif çözümler aramayı düşünürken,
 • % 17,5’i (419 öğrenci) kendi işini kurmak gibi alternatif çözümler aramayı kesinlikle düşünmemektedir.
 

Şekil 3. Katılımcıların Mesleği Dışında Geçici İşler Yapma Durumu
 
Katılımcıların;
 • % 46,3’ü (1.112 öğrenci) işsiz olduğu süreçte mesleğiyle ilgili olmasa da masraflarını karşılamak için geçici işler yapmayı düşünürken,
 • % 5’i (119 öğrenci) ise işsiz olduğu süreçte mesleğiyle ilgili olmasa da masraflarını karşılamak için geçici işler yapmayı düşünmemektedir.
Üniversite eğitimi alan birey sayısının giderek artmasına rağmen istihdam imkânı daralmaktadır. Öyle ki mezuniyet sonrası birkaç yıl iş bulamayan gençlere rastlamak sıradanlaştığı günler yaşıyoruz. Bunun altında üniversite mezunu öğrencilerin ilk defa bir işe yerleşecek olmaları, niteliklerine uygun iş bulamaması, iş yerinin verdiği ücreti beğenmemesi yatmaktadır.
 
Üniversite öğrencilerinin;
Kaygı, stres, depresyon gibi psikolojik etkileri yaşamalarına neden olan en önemli durum iş bulma konusunda geleceği belirsiz görmeleridir. Türkiye’de üniversite mezunlarında işsizlik oranlarının yüksek seyretmesi bu kaygı ve belirsizliği daha da arttırmaktadır.
 
Sevgilerimle,
Dr. Savaş S. ATEŞ
Eskişehir Teknik Üniversitesi, HUBF

Kaynaklar:
BETAM. (2010). İstihdamda Dezavantajlı Grupların İşgücüne Katılımını Arttırmak. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırma Merkezi. https://betam.bahcesehir.edu.tr/wp-content/uploads/2012/07/ArastirmaRaporu04.pdf adresinden alındı
Tekin, A. N. (2015 ). Üniversite Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma . Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi . 

Bu yazı 3491defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum